GOJA DE LA 
PEIXCA DEPORTIVA

La Baïa d’Altea reúne peixcadors procedents de distints punts del llitoral per a participar en la competicio anual del deport llegendari de la Peixca Deportiva, que combina la diversio en l’acostament a la naturalea.

Un deport que requerix el domini d’una o varies tecniques per a portar alcançar la recreacio i l’espargiment. A diferencia de la peixca comercial, en la peixca deportiva els competidors concentren els seus esforços en conseguir el millor eixemplar, en les majors dimensions i pes.