CONEIX LA  
PEIXCA TRADICIONAL

Altea es una localitat en una ampla tradicio pesquera, que mante un esperit de proteccio del mig mari i conservacio dels seus recursos naturals. Per esta rao, a través de distintes activitats podem coneixer in-situ com desenrollen el seu treball els bucs de peixca artesanal, que combina les arts d’enmalle i l’extraccio de polps en els tradicionals “cadufos”.

Adinsar-mos en la cultura marinera de la zona i descobrir les costums pesqueras arraïlades a la Baïa d’Aleta, se convertix en una forma diferent de fer turisme. Ademes, podrem coneixer de prop les instalacions d’una piscifactoría i l’impressionant metodo “Pesqueres de Cingle”, que se basa en la captura d’eixemplars en llocs de dificil acces, en penyes o acantilados emergents al mar.